ผลิตภัณท์และบริการ
ที่ปรึกษาและออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (Consultant)
P & S Design CO.,LTD. ให้บริการที่ปรึกษาและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพแบบ High Rate Anaerobic Lagoon (HL) ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้งานโดยที่ให้บริการ ดังนี้
ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ HL (High Rate Anaerobic Lagoon)
P & S Design CO.,LTD. ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ดังต่อไปนี้
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพแก๊สแบบพกพา
P & S Design CO.,LTD. จำหน่ายเครื่องวิเคราะห์คุณภาพแก๊ส ที่ใช่ในระบบไบโอแก๊สโดยเฉพาะ มีความแม่นยำสูง เพื่อการควบคุมระบบและการผลิตคุณภาพไบโอแก๊สที่มีประสิทธิภาพ
จำหน่ายพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Biogas Plants
P & S Design CO.,LTD. ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Biogas Plant ดังต่อไปนี้
จำหน่ายและติดตั้งแผ่น HDPE, PVC สำหรับปูรองสระน้ำ, บ่อฝังกลบขยะและคลุมบ่อน้ำเสียเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น
P & S Design CO.,LTD. ให้บริการและจำหน่ายติดตั้งแผ่นพลาสติก HDPE, PVC ที่ได้มาตรฐานการรับรอง ASTM และสามารถป้องกันแดดเพื่อใช้งานดังต่อไปนี้
บริการกำจัดขยะตะกอนบ่อน้ำเสีย (Sludge Disposal) ลอกเลนตะกอนบ่อน้ำเสีย
P & S Design CO.,LTD. ให้บริการลอกเลนตะกอนบ่อน้ำเสียด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยใช้เวลาน้อยและสามารถลอกเลนของบ่อน้ำเสียที่มีพื้นที่มากๆ ได้
อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ Flame Arrester KITO
เป็นอุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟย้อนกลับในเส้นท่อในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
เครื่องตรวจจับก๊าชรั่ว
SNOOPER mini Gas Leak Detector for Leak Detection in Indoor Gas Installations