ที่ปรึกษาและออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (Consultant)

P & S  Design CO.,LTD. ให้บริการที่ปรึกษาและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพแบบ High Rate Anaerobic Lagoon (HL) ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้งานโดยที่ให้บริการ ดังนี้

  • ศึกษาความเป็นไปได้และวางผัง
  • ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพรวมไปถึงการนำก๊าซชีวภาพไปใช้งาน
  • ควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
  • ตรวจสอบโครงการและประเมินโครงการเรื่องความปลอดภัย