เครื่องวิเคราะห์คุณภาพแก๊สแบบพกพา

Multitec 545/540

Biogas Analysis System

•การวิเคราะห์ก๊าซ CH4, CO2      Infra-red Sensor

•การวิเคราะห์ก๊าซ    O2,  H2S      Electrochemical Sensor

•ป้องกันการระเบิด ตามมาตรฐาน ATEX

•Data Memory and USB connection with computer

•Battery life 6 hours,  Rechargeable

•มีคุณสมบัติและความแม่นยำในการวัด ดังนี้

• CH4   0 - 100 % (Vol.)          ±  1% of  Reading

• CO2   0 - 100 % (Vol.)          ±  1% of  Reading

• H2S  0 - 5000    (ppm)         ±  50 ppm of  Reading

• O2     0 - 25 %    (Vol.)        ±  0.3 % of  Reading