ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ HL (High Rate Anaerobic Lagoon)

P & S  Design CO.,LTD. ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ดังต่อไปนี้

  • สำรวจเพื่อใช้ในการออกแบบ (Survey Design) และรวบรวมข้อมูล
  • ออกแบบร่างขั้นต้น (Prelims Design)
  • ออกแบบรายละเอียดเพื่อใช้ในการก่อสร้าง (Detail Design)
  • ฝึกอบรม (Training) + เดินระบบ (Operat)
  • ประเมินและติดตามผล (Plant Integrity Assessments)