บริการกำจัดขยะตะกอนบ่อน้ำเสีย (Sludge Disposal) ลอกเลนตะกอนบ่อน้ำเสีย

P & S  Design CO.,LTD. ให้บริการลอกเลนตะกอนบ่อน้ำเสียด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยใช้เวลาน้อยและสามารถลอกเลนของบ่อน้ำเสียที่มีพื้นที่มากๆ ได้