บริษัท พี แอนด์ เอส ดีไซน์ จำกัด

         บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาด้านพลังงานทดแทน ภายใต้การบริหารงาน โดยทีมงานวิศวกรซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 26 ปี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 (1995) ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อการเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้บริการด้านวิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแปลงของเสียให้เป็นพลังงาน จึงให้ความสำคัญในการลงทุนวิจัยและพัฒนา
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิถีชีวิต และกลไกการทำงาน ทำให้สามารถคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ
และกากของเสียได้อย่างเบ็ดเสร็จ และมีประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า

พันธกิจ

           เรามีผลงานที่ได้รับความไว้วางใจในโครงการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนและบำบัดน้ำเสียจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขนาดกลางและใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรม ภายในประเทศได้พัฒนาและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพแบบ High rate Anaerobic Lagoon หรือเรียกย่อๆ ว่า HL และปัจจุบันได้นำมาประยุกต์ในการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ

          ซึ่งสามารถนำไปใช้กับฟาร์มหมู โรงงานผลิตน้ำยางข้น โรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงงานน้ำมันปาล์ม และอีกหลายอุตสาหกรรม ซึ่งระบบ HL ได้รับความไว้วางใจมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเนื่องจากฟาร์มและโรงงานประสบผลสำเร็จและสามารถใช้งานได้ดีที่สามารถลดค่าไฟฟ้าและเชื้อเพลิงอย่างเห็นได้ชัดเจนและในปัจจุบันสามารถขายไฟฟ้าคืนได้ลดปัญหาแมลงวันลดปัญหาเรื่องกลิ่นกับชุมชนทำให้โรงงานและฟาร์มสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้และที่สำคัญสามารถคืนทุนได้เร็วสาเหตุที่บริษัทตัดสินใจเข้ามาจับธุรกิจ Biogas นั้น

          เพราะเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมแต่ที่สำคัญหลักๆ คือ ความน่าเชื่อถือของเราเป็นการบอกต่อ ๆ กันของลูกค้ามากกว่าเพราะเราเน้นคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ความรวดเร็วในการติดตั้งและบริการหลังการขาย ความพร้อมของทีมงานซึ่งทุกคนล้วนมีความรู้ความชำนาญในการติดตั้งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจบริษัทของเรา และที่สำคัญเรามีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด