บริษัท พี แอนด์ เอส ดีไซน์ จำกัด

บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาด้านพลังงานทดแทน ภายใต้การบริหารงาน โดยทีมงานวิศวกรซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 26 ปี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 (1995) ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อการเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้บริการด้านวิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแปลงของเสียให้เป็นพลังงาน จึงให้ความสำคัญในการลงทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิถีชีวิต และกลไกการทำงาน ทำให้สามารถคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำและกากของเสียได้อย่างเบ็ดเสร็จ และมีประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า

พันธกิจ

เรามีผลงานที่ได้รับความไว้วางใจในโครงการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน และบำบัดน้ำเสียจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขนาดกลางและใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรม ภายในประเทศได้พัฒนาและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพแบบ High rate Anaerobic Lagoon หรือเรียกย่อๆ ว่า HL และปัจจุบันได้นำมาประยุกต์ในการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ

ซึ่งสามารถนำไปใช้กับฟาร์มหมู โรงงานผลิตน้ำยางข้น โรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงงานน้ำมันปาล์ม และอีกหลายอุตสาหกรรม ซึ่งระบบ HL ได้รับความไว้วางใจมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเนื่องจากฟาร์มและโรงงานประสบผลสำเร็จและสามารถใช้งานได้ดี ที่สามารถลดค่าไฟฟ้าและเชื้อเพลิงอย่างเห็นได้ชัดเจน และในปัจจุบันสามารถขายไฟฟ้าคืนได้ ลดปัญหาแมลงวัน ลดปัญหาเรื่องกลิ่นกับชุมชน ทำให้โรงงานและฟาร์มสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ และที่สำคัญ สามารถคืนทุนได้เร็ว สาเหตุที่บริษัทฯ ตัดสินใจเข้ามาจับธุรกิจ Biogas นั้น

เพราะเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม แต่ที่สำคัญหลักๆ คือ ความน่าเชื่อถือของเราเป็นการบอกต่อๆ กันของลูกค้ามากกว่า เพราะเราเน้นคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ความรวดเร็วในการติดตั้ง และบริการหลังการขาย ความพร้อมของทีมงาน ซึ่งทุกคนล้วนมีความรู้ ความชำนาญในการติดตั้งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจบริษัทฯ ของเรา และที่สำคัญเรามีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด